Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Cooperare / Programul ENPI-FLEG

Programul regional ENPI FLEG

 

Descrierea generală a programului

Procesul FLEG este o inițiativă politică a mai multor țări din lume îndreptată asupra: (i) asigurarea aplicării şi conformitatea cu legislația silvică şi (ii) perfecţionarea guvernării în sectorul forestier. Motiv pentru lansarea procesului FLEG a fost gradul excesiv de infracțiuni silvice, creşterea corupției, comercializarea ilegală şi criminalitatea legată de pătrunderea producției lemnoase pe piață, ceea ce conduce la dereglarea ecosistemelor forestiere şi înrăutățirea condițiilor de viață pentru comunitățile umane. FLEG-ul a fost susținut de către organizații internaționale, inclusiv UE, care a oferit sprijin financiar pentru un program special în acest sens şi anume: Programul „Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei forestiere şi guvernării (FLEG) în cadrul Iniţiativei Politice Europene de Vecinătate (ENPI) cu ţările din Europa de Est şi Rusia". Programul dat oferă asistență unui şir de țări din fosta URSS (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina, Belarus şi Rusia) pentru implementarea unui şir de activități pilot în domeniu. Programul este administrat de către Banca Mondială în cooperare cu Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) şi Fondul Global al Lumii Sălbatice (WWF). În anul 2008, cu sprijinul Băncii Mondiale, în Moldova a fost lansat un proces participativ de elaborare a Planului Naţional de Acţiuni FLEG în Republica Moldova (PNA). Activităţile din cadrul acestui proces au fost organizate de reprezentanții Agenţiei "Moldsilva" şi companiile internaţionale de consultanţă „Indufor" şi „Intercooperation", la care au participat toate părţile interesate: (a) Guvern (inclusiv ai departamentelor de resort), Parlament, autorităţi judiciare, autorități publice raionale şi locale; (b) societatea civilă, în special organizaţii non-guvernamentale şi comunitare, precum şi comunităţi dependente de păduri; şi, (c) sectorul privat. În rezultat, a fost formulat un document care reprezintă un consens între principalele grupuri de părţi interesate (inclusiv agenţiile guvernamentale de diferite nivele, sectorul privat şi societatea civilă) privind implementarea acţiunilor propuse, rolurile şi responsabilităţile acestora. În acest document au fost, de asemenea, identificate sursele de finanţare a activităţilor de implementare a planului, cât şi acţiunile de asistenţă tehnică prioritare din domeniu care pot fi susţinute de către donatorii internaţionali.

După consultarea cu părțile interesate, PNA a fost aprobat de Agenţia "Moldsilva" prin ordinul nr. 11-P din 30.01.2009. Unele activități ale acestui Plan au fost incluse în Programul ENPI-FLEG, finanțat de UE.

 Programul ENPI-FLEG în Moldova

Perioada de implementare a Programului a fost  2007-2011, activitățile fiind extinse de către UE până în 2012. Programul a fost lansat în Republica Moldova în 2009 şi este implementat de Banca Mondială (BM) şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN), costul total al Programului pentru toate cele șapte țări implicate în proces a fost de 6 mln de euro.

În luna octombrie 2009, pe lângă Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), a fost constituit Oficiul FLEG Moldova ca unitate de activitate comună a celor două organizații implementatoare în Moldova (www.enpi-fleg.org). Implementarea acestui Program derulează în concordanță cu Planul şi bugetul național al Programului ENPI FLEG pentru Moldova, care este aprobat anual de către Unitatea de Management a Programului (compusă din coordonatori ai organizațiilor implementatoare - Banca Mondială şi IUCN). Organul național consultativ pentru Programul FLEG este Comitetul Național de Supraveghere (NPAC - Naţional Program Advisory Committee), creat pe lângă Agenția „Moldsilva" şi care cuprinde reprezentanți ai autorității silvice centrale (inclusiv întreprinderi silvice, ICAS), ministere, agenții, ONG-uri, organizații implementatoare (BM, IUCN). CNCP-ul ghidează, acordă consultanță și supraveghează derularea activităților PNA. Implementarea programului derulează în strânsă cooperare a acestor două structuri (BM și IUCN).

 Banca Mondială este axată pe următoarele activităţi:

a) Asigurarea educației profesionale FLEG pentru personalul sectorului forestier, inclusiv prin crearea şi utilizarea sistemului GIS, asigurarea continuă a amenajărilor silvice, utilizarea sistemului cadastral digital.

b) Elaborarea şi implementarea programelor de instruire pentru diferiți deținători de terenuri silvice, inclusiv efectuarea de training-uri cu personalul silvic implicat în gestionarea, paza şi protecţia fondului forestier privind aplicarea tehnologiilor avansate în delimitarea hotarelor şi aprecierea deținătorilor de terenuri silvice (în baza a trei întreprinderi silvice model);

c) Prevenirea exploatărilor forestiere ilegale şi îmbunătăţirea guvernării locale prin efectuarea lucrărilor deamenajare a pădurilor comunale în scopul optimizării procesului de valorificare a creşterilor curente ale pădurilor, inclusiv sub aspectul obţinerii volumelor suplimentare de masă lemnoasă .

IUCN coordonează următoarele activități:

a) Informarea publicului larg privind implementarea Programului, inclusiv prin intermediul publicaţiilor mass media şi Internet, lansarea de publicaţii naţionale care să reflecte problemele sectorului forestier național şi cele FLEG.

b) Efectuarea unui studiu al consumului real de lemn şi al produselor pe bază de lemn la nivel naţional, prognoza de viitor a acestui consum, tendinţele de import-export, analiza metodologiei de evidenţă statistică a resurselor forestiere şi elaborarea recomandărilor pentru modificarea metodelor de prezentare a statisticii forestiere.

c) Efectuarea unui studiu privind impactul socio-economic real al tăierilor ilicite, practicile forestiere ineficiente în zonele vulnerabile, elaborarea unor recomandări pentru atenuarea acestui impact şi determinarea tendinţelor pozitive în gestionarea pădurilor.

d) Elaborarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea Codului silvic existent la capitolele: plăţi, păduri comunale, păduri private, accesul la pădure şi resursele ei, separarea funcţiilor de control şi gestionare a resurselor forestiere etc.

e) Elaborarea recomandărilor cu privire la modificarea actelor ce reglementează activitatea serviciului silvic, cadastrul forestier, pădurile comunale, înregistrarea şi funcţionarea pieţei lemnului, certificarea produselor lemnoase etc.

 Rezultate şi activități finalizate

Deşi Programul ENPI-FLEG pentru Moldova este încă în derulare, unele activități au fost deja finalizate, iar produsele lor au fost prezentate beneficiarilor. Printre acestea pot fi menționate elaborarea conceptului noului Cod silvic, efectuarea studiilor analitice, organizarea sesiunilor de trening şi consolidare a capacităților etc. Conceptul noului Cod silvic conține un şir de noi viziuni, incluzând dezvoltarea noilor direcţii sau capitol reieşind din necesităţile naţionale şi a tendinţelor regionale şi mondiale privind gestionarea durabilă a resurselor forestiere (18 capitole divizate în 94 de articole.). În perioada de la adoptarea de către Parlament a Codului silvic în vigoare (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 cu modificările şi completările ulterioare) au survenit schimbări esenţiale atât în legislaţia în vigoare, precum şi schimbări social-economice în societate. La momentul elaborării Codului silvic a fost imposibil de a prognoza şi anticipa posibilele direcţii de dezvoltare a legislaţiei în sectoarele economiei naţionale, care au referinţă la sectorul forestier. În acest răstimp Republica Moldova a semnat anumite convenţii internaţionale cu referinţă directă sau indirectă la mediu şi păduri. Unele prevederi ale acestor acte necesită includerea în legislaţia ţării. Totodată, aplicarea în practică a Codului silvic a evidenţiat necesitatea operării unor concretizări şi completări esenţiale în scopul asigurării conservării pădurilor şi gestionării lor durabile. În Codul silvic este necesară şi elucidarea mai largă a aspectelor care țin de regimul de gospodărire şi asigurarea integrității şi continuității pădurilor comunale.Efectuarea lucrărilor de amenajare a pădurilor în primăriile pilot a fost implementată de către Asociația Obștească "EcoSpectru"  scopul primordial fiind optimizarea procesului de valorificare a creşterilor curente (inclusiv obițnerea unor volume suplimentare de masă lemnoasă) ale pădurilor comunale, în contextul prevenirii exploatărilor forestiere ilegale şi îmbunătăţirii guvernării locale a pădurilor. În cadrul acestui sub-program s-a prevăzut amenajarea a 2520 ha de păduri comunale deținute de 13 primării pilot din cadrul a 5 raioane administrative. Lucrările respective au inclus: parcelarea, bornarea şi materializarea în teren a pădurilor comunale inclusiv descrierea parcelară, elaborarea hărţilor amenajistice (harta arboretelor) şi a proiectului de amenajare a pădurilor comunale (conform modelului stabilit). În contextul obținerii unor rezultate pozitive, Uniunea Europeană a continuat procesul de finanțare și pentru FLEG II, care se va încheia la sfîrșitul anului 2016.

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.11.2019
   Total vizitatori - 1551460
 
Acces Rapid