Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Fondul forestier național / Structura Fondului Cinegetic

Structura Fondului National Cinegetic

 

Structura teritorial-administrativă

Paza şi protecţia vânatului. În fondul forestier administrat de Agenţia „Moldsilva" - de către personalul angajat în unităţile silvice, pentru paza şi protecţia fondului forestier şi al fondului cinegetic administrat, în prezent, activează 24 unităţi silvice, dintre care 4 rezervaţii naturale, 16 întreprinderi pentru silvicultură şi 4 întreprinderi silvo-cinegetice. Personalul angajat pentru aceasta însumează 1484 persoane, dintre care 24 ingineri pe pază şi protecţie a pădurii, 15 inspectori ai gărzii forestiere, 10 ingineri cinegeticieni, 1068 pădurari şi 8 paznici de vânătoare.

Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic. În prezent, terenurile de vânătoare din fondul forestier administrat de Agenţia „Moldsilva" sunt gestionate de către 24 unităţi silvice subordonate agenţiei, dintre care:

- 4 întreprinderi silvo-cinegetice;

- 16 întreprinderi pentru silvicultură;

- 4 rezervaţii naturale.

Terenurile de vânătoare din fondul forestier au fost divizate în fonduri de vânătoare, create prin ordinul ASS „Moldsilva" nr. 38-P din 16.02.2000 „Cu privire la crearea fondurilor de vânătoare", în baza Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale, fiind compuse din terenuri cu destinaţie silvică (fond forestier de stat), cuprinzând şi terenuri agricole sau cu altă destinaţie, pe o rază de 500 m de la marginea fondului forestier.

Conform Ordinului Agenţiei „Moldsilva" nr 96 din 14.05.2013 „Cu privire la crearea fondurilor de vânătoare provizorii gestionate de Agenţia „Moldsilva" şi cele atribuite în arendă, precum şi aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii ce vânat" suprafaţa acestor fonduri de vânătoare a fost revizuită şi adaptată la structura administrativ-teritorială actuală. Astfel, fondurile de vânătoare au fost reconstituite în baza suprafeţelor gestionate de ocolele silvice, iar limitele acestora se suprapun în întregime pe limite de fond forestier de stat, administrat de Agenţia „Moldsilva". În total au fost reconstituite 86 fonduri de vânătoare provizorii cu o suprafaţă de 336474 ha, dintre care o suprafaţă de 330562,3 ha este gestionată de unităţi silvice şi o suprafaţă de 5911,7 ha - de către arendaşi.

Cadrul legislativ şi normativ

Actele legislaţiei cinegetice în vigoare sunt:

A. De importanţă naţională:

- Codul silvic;

- Codul contravenţional al Republicii Moldova;

- Legea regnului animal;

- Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat;

- Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova;

B. De importanţă internaţională:

- Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;

-Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, 2 februarie 1971;

- Convenţia privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, 5 iunie 1994;

- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, 23 iunie 1979;

- alte acte legislative.

Cadrul normativ este constituit de următoarele acte:

- Regulamentul gospodăriei cinegetice - anexa 1 la Legea regnului animal;

- Norme tehnice pentru amenajarea cinegetică a terenurilor de vânătoare din fondul forestier;

- Regulamentul cu privire la dobândirea animalelor copitate cu autorizaţii;

- Reguli de vânătoare şi instrucţiuni privind tehnica securităţii la vânătoare;

- Ordine şi dispoziţii privind gospodărirea fondului cinegetic.

Terminologie cinegetică

administrator - autoritatea publică centrală responsabilă de fondul cinegetic care asigură administrarea faunei de interes cinegetic;

atribuire în gestiune - acţiunea prin care administratorul dă dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile Legii;

bonitate - capacitatea terenurilor cu diverse folosinţe, înglobate într-o singură unitate administrativ-teritorială sub denumirea de fond de vânătoare, de a asigura condiţii de existenţă anumitor specii de vânat;

braconaj - acţiunea desfăşurată în vederea obţinerii aceloraşi efecte ca şi prin acţiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urmă;

braconier - persoana care î-şi desfăşoară acţiunea de a dobândi vânat în condiţii ilegale;

capcană - dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic,

capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală responsabilă, aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;

cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit de către administrator spre recoltare pentru un sezon întreg de vânătoare sau zilnic, în cadrul unui fond de vânătoare;

Consiliu Naţional de Vânătoare - organism de avizare şi consultare, cu autoritate ştiinţifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vânătoresc şi al mediului de viaţă al acesteia;

construcţii (instalaţii) cinegetice şi de transport - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor (cabane, observatoare, depozite, hrănitoare, adăpătoare, drumuri, poteci ş. a.) utilizate pentru o mai bună gestionare a fondurilor de vânătoare.

drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice proprietare ale terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vânătoare de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă sunt licenţiate;

efectiv de vânat - numărul de indivizi dintr-o populaţie de animale sau păsări, care prezintă interes cinegetic;

efectiv existent de vânat - cantitatea numerică a efectivului de vânat dintr-un fond de vânătoare existent la momentul evaluării;

efectiv potenţial de vânat - cantitatea numerică maximă a efectivului de vânat pentru care terenurile dintr-un fond de vânătoare î-i poate asigura condiţii de existenţă;

efectiv optim de vânat - cantitatea numerică a efectivului de vânat dintr-un fond de vânătoare care, în condiţiile de mediu existente, este considerată optimală din punct de vedere economico-social;

faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populaţiile speciilor de faună sălbatică existente pe un anumit teritoriu;

fond cinegetic - totalitatea animalelor sălbatice de interes vânătoresc, habitatul lor, instalaţiile cinegetice şi de transport construite şi întreţinute pentru gospodărirea acestui fond; - fauna de interes cinegetic, împreună cu totalitatea fondurilor de vânătoare;

fond de vânătoare - unitatea administrativ-teritorială constituită din totalitatea terenurilor cu diverse folosinţe, construcţii şi instalaţii cinegetice şi de transport, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafeţele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan, suprafeţele rezervaţiilor naturale în care obiectul protecţiei î-l constituie reprezentanţi ai faunei indigene, suprafeţele siturilor patrimoniului natural universal şi suprafeţele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanţă internaţională;

gestionar - persoana juridică care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune un fond de vânătoare împreună cu fauna de interes cinegetic şi cu instalaţiile şi construcţiile cinegetice şi de transport din cuprinsul acestui fond;

gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi răspunderea lor, pentru perioada de timp stabilită prin contractele de gestiune;

habitat - totalitatea condiţiilor abiotice şi biotice, dintr-un spaţiu sau teritoriu în care vieţuieşte populaţia unei specii;

jujeu - piesă de formă cilindrică, confecţionată prin strunjire din lemn de esenţă tare, care trebuie purtată de câinii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice;

licenţă - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;

observator - instalaţie cinegetică utilizată pentru efectuării cercetărilor asupra vânatului;

odorivector - substanţă sau produs, natural sau de sinteză, care răspândeşte un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic şi care permite omului determinarea direcţiei şi controlul deplasării acestora;

organizaţie de vânătoare - persoana juridică română constituită în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionării durabile a vânatului şi a exercitării vânătorii recreativ-sportive, care pot adera la asociaţii, uniuni sau federaţii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi internaţional;

populaţie - totalitatea indivizilor de animale sau păsări răspândiţi pe un anumit teritoriu.

populaţie optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic care coabitează într-un fond de vânătoare într-o anumită structură de specii şi într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversităţii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;

răpitor (răpitoare) - animal sau pasăre din fauna sălbatică, care prinde şi consumă hrană de origine animală, de obicei vie; - numele a două ordine de păsări de pradă;

regim cinegetic - ansamblu de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată şi gestionată durabil, în scopul conservării biodiversităţii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice;

remiză - zonă dintr-un fond de vânătoare în stare naturală sau constituită artificial, care asigură concomitent pentru vânat condiţii de adăpost şi linişte;

staţionar - suprafaţa de teren, împreună cu instalaţiile şi amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară. Pe
aceste suprafeţe sunt asigurate condiţiile de asistenţă sanitar-veterinară corespunzătoare şi condiţiile de viaţă, creştere şi dezvoltare pentru exemplarele respective;

tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinute (de obţinut) prin acţiunea de vânătoare. Nu constituie vânat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinute prin capturare sau împuşcare pe suprafeţele de teren care nu sunt incluse în fondurile de vânătoare, precum şi cele obţinute prin acţiuni de braconaj;

vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfăşurate asupra exemplarelor din speciile de interes cinegetic, aflate în stare de libertate pe fondurile de vânătoare. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;

vânător - persoana fizică ce practică vânătoarea în condiţiile Legii;

zonă de linişte - suprafaţa stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinată să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului de vânătoare respectiv, indiferent de anotimp;

zonă de concentrare sezonieră - suprafaţă (teritoriu) stabilită într-un fond de vânătoare, pe care, în anumite perioade a anului, se concentrează vânatul;

zonă de reproducere - suprafaţă (teritoriu) stabilită într-un fond de vânătoare, în care se retrag femelele dintr-o populaţie de vânat, pentru a se reproduce.

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 22.01.2021
   Total vizitatori - 2275600
 
Acces Rapid