Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Întreprinderea silvică Călărași

 

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași a fost fondată în anul 1960, prin Hotătîrea Sovietului Suprem al RSS Moldovenești, avînd în componența sa 7 ocoale silvice, cu suprafața totală de 29000,00 ha:

-          Ocolul silvic Boldurești - 3929 ha;

-          Ocolul silvic Bravicea - 5460 ha;

-          Ocolul silvic Hîrjauca - 3486 ha;

-          Ocolul silvic Cornești - 3326 ha;

-          Ocolul silvic Rădeni - 5237 ha;

-          Ocolul silvic Sadova - 5124 ha;

-          Ocolul silvic Ungheni - 2438 ha.

În urma reoganizării petrecute pe parcursul anilor, o bună parte din suprafața fondului forestier al întreprinderii a fost cedată altor întreprinderi nou-constituite, și anume:

-          Stației Ameliorative Ungheni - 6725 ha, anul 1967;

-          Stației Ameliorative Nisporeni - 4000 ha, anul 1969;

-          Rezervației naturale "Pădurea Rădeni" (actualmente "Plaiul Fagului") - 5524 ha.

În decursul activității sale, în perioada anilor 1973 - 1998 întreprinderea a primit de la alți beneficiari terenuri inpracticabile, care au fost împădurite, deasemenea și păduri degradate cu o suprafață de 7259 ha.

            În prezent, suprafața totală a fondului forestier de Stat gestionată de către Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Călărași, constituie 20014 ha, inclusiv ocupată cu păduri - 19631,3 ha, ce constituie 98,8 %, teritorial amplasată în 2 raioane administrative:

-          Raionul Călărași - 19518,3 ha;

-          Raionul Strășeni - 495,7 ha.

Structura întreprinderii la 01.01.2016 este reprezentată de:

-          Ocolul silvic Bravicea - 5140 ha;

-          Ocolul silvic Hîrjauca - 5557 ha;

-          Ocolul silvic Călărași - 5237 ha;

-          Ocolul silvic Vărzărești - 4080 ha;

-          Atelierul de prelucrat lemn din Sipoteni.

Activitatea întreprinderii se axsează pe 3 direcții principale:

-         Silvicultura;

-         Gospodăria auxiliară;

-         Prelucrarea lemnului.

Silvicultura este direcția principală de activitate a întreprinderii, avînd următoarele scopuri de bază:

-         Paza și protecția pădurii;

-         Gospodărirea silvică cuprinde lucrări de îngrijire și conducere a arborilor, menținere permanentă într-o stare fitosanitară corespunzătoare, declanșarea procesului de regenerare în arboretele preexploatabile, ajutorarea regenerării naturale și împădurirea terenurilor neacoperite cu păduri.

-         Creșterea materialului săditor forestier de reproducere pentru necesități proprii și aprovizionarea altor beneficii din zona de activitate.

Gospodăria auxiliară cuprinde activități de colectare a produselor nelemnoase (plante medicinale, fructe de pădure, pomușoare și parțial cultivarea  și creșterea culturilor agricole) această activitate ne asigură acumularea suplimentară a surselor financiare.

Prelucrarea lemnului cuprinde activitatea de prelucrare a masei lemnoase de lucru recoltate în procesul executării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor și de produse principale.

În cadrul întreprinderii activează circa 150 persoane angajate permanent și circa 500 muncitori necalificați angajați la diverse lucrări silvice.

Nemijlocit cu paza pădurii de tăieri ilicite și alte contravenții silvice sunt preocupate 90 de persoane.

În procesul de gospodărire a fondului forestier constituit din arborete naturale fundamentale stejărete și gorunete este aplicat regimul - codru prin aplicarea tratamentelor de tăieri progresive și succesive favorizînd regenerarea din semințe a cverceteelor în amestec cu alte specii însoțitoare, iar în arboretele parțial și total derivate prin întroducerea semințelor sub masiv și aplicarea tăierilor repetate, pentru refacerea arboretelor în corespundere cu tipul de stațiune.

În arboretele de salcîmete și plopișuri sunt gospodărite în regim crîng cu regenerarea vegetativă din lăstari și drajoni prin aplicarea tratamentelor tăieri rase în parchete mici.

Astfel, în întreprindere anual se efectuează tăieri de îngrijire și conducere pe o suprafață de 1352 ha cu extragerea unui volum mediu de 22575 m3 masă lemnoasă.

Tăieri de produse principale pe o suprafață de 177 ha cu volumul de masă lemnoasă 12553 m3.

Anual se efectuează sădiri pe o suprafață de 35-40 ha, ajutorarea regenerării naturale pe o suprafață de 120 ha, colectarea semințelor de diferite specii forestiere în cantitate de circa 15-20 tone cu creșterea materialului săditor de reproducere în cantitate de 1 mln bucăți de puieți.

Pentru asigurarea îndeplinirii programului de Stat privind asigurarea sporirii gradului de împădurire a țării, întreprinderea silvică, suplimentar efectuează lucrări de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră prin împădurirea terenurilor degradate și impracticabile pentru apicultură preluate de la primăriile din zona de activitate prin contract provizoriu de colaborare.

În perioada anilor 2002-2016 am efectuat lucrări de împădurire la extindere pe o suprafață de 2300 ha.

Prin urmare, Întreprinderea pentru Silvicultură din Călărași acordă o atenție prioritară păstrării integrității fondului forestier gestionat asigurănd îmbunătățirea și ameliorarea stării ecologice a mediului ambiant din zonă.

Aportul zi de zi la rezolvarea problemelor stringente în domeniu îl aduc întreg colectivul, dar în deosebi specialiștii profesioniști cu o bogată experiență de muncă, care la rîndul lor o transmit tinerilor specialiști încadrați în întreprindere.

Obiecivele stringente de dezvoltare a Întreprinderii pentru Silvicultură din Călărași sunt:

-         Prevenirea degradării pădurilor natural fundamentale  prin formarea și menținerea structurii optime a arborilor.

-         Efectuarea lucrărilor de regenerare și reconstrucție a pădurilor din gestiune prin atingerea scopului de ameliorare a compoziției cu specii rezistente la secetă și alți factori negativi.

-         Extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră din zona noastră de activitate.

-         Ridicarea eficienței activităților de pază și protecție a fondului forestier.

Pentru valorificarea eficientă a resurselor de masă lemnoasă existente se cere modernizarea atelierului de prelucrare a lemnului din dotare cu utilage și tehnologii noi, performante etc.

Aici poate fi vizualizat Catalogul_de_preturi al_IS_Calarasi.PDF

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 30.11.2022
   Total vizitatori - 3317062
 
Acces Rapid