Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Dilema legalităţii şi competenţei unor controale în fondul forestier

Dilema legalităţii şi competenţei unor controale în fondul forestier

09.06.2021   1365 
 

 Agenţia „Moldsilva” consideră că majoritatea verificărilor, controalelor şi inspecţiilor efectuate de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului în fondul forestier au avut drept temei nu încălcări flagrante, ci acțiuni ce contravin chiar deciziilor proprii, adoptate anterior. În rezultatul acestor acțiuni le-a reușit denigrarea autorității organelor silvice de stat, dezinformarea factorilor politici, a publicului larg și a societății civile, distragerea atenției societății de la unele probleme ecologice cu impact major precum: incendiile de vegetație și a gunoiștilor, managementul deșeurilor, poluarea apelor, managementul pădurilor comunale și a terenurilor cu vegetație forestieră în concordanță cu principii de management durabil a apelor și terenurilor agricole etc.

În repetate rânduri am menţionat şi demonstrat inexactitatea şi incorectitudinea calculelor efectuate de aceşti specialişti, sau erorile comise în rezultatul controalelor ecologice în fondul forestier. În consecinţă, rezultă nu doar inducerea în eroare a opiniei publice, dar şi gravitatea pedepselor aplicate persoanelor care au admis anumite carenţe în activitate. Nu suntem împotrivă ca lacunele admise de anumiţi specialişti să fie sancţionate corespunzător, dar nu putem admite disproporţionalitatea pedepselor aplicate în rezultatul unor calcule efectuate cu destule deficienţe şi contrasemnate de silvicultori sub presiune, în circumstanţe suspecte.

Exemplificăm aceste fapte prin rezultatele controlului efectuat de către colaboratorii Inspectoratului pentru Protecția Mediului în fondul forestier al ocoalelor silvice Ocnița și Dondușeni, din cadrul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Edineț, subiect abordat cu destule erori în actualitatea la zi.

Colaboratorii Inspectoratului au efectuat un control ecologic în fondul forestier din cantonul nr. 14 al Ocolului Silvic Ocnița fără delegație de control, temei fiind doar solicitarea nr. 226-R din 21.01.2021 a dl. Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind întocmit Procesul-verbal de control nr. 01-PV/A-21-00523 din 03.02.2021. Conform acestui control au fost aplicate sancțiuni disciplinare pădurarului, maistrului silvic, inginerului silvic-șef și directorului, în pofida faptului că nici la momentul acestor sancţiuni şi nici până în prezent întreprinderea n-a primit materialele primare cu calculele respective.

La aceeași solicitare de la dl Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conform delegației de control nr. DL-IPM-2021-00356 din 10.03.2021, colaboratorii Inspectoratului au mai efectuat încă un control ecologic, de data aceasta în fondul forestier din cantonul nr. 7 al ocolului silvic Dondușeni din cadrul Întreprinderii Edineț. În rezultatul acestui control, a fost întocmit Procesul – verbal de control nr. PV-IPM-2021-00523 din 19.03.2021, prin care s-a stabilit un prejudiciu cauzat de 235734,88 lei, ca urmare a ,,sustragerii ilegale” a unui volum lemnos brut de 224,083 m3. În acest caz a fost admisă actarea repetată a unor tăieri ilicite mai vechi, iar calitatea mărcilor de control aplicate pe cioate (fără vopsea) este atât de joasă, încât deja după două săptămâni, multe dintre acestea nu mai puteau fi identificate. La revizia cioatelor n-a fost luată în considerație înălțimea acestora, proveniența din lăstari, din care cauză a fost supraestimat diametrul de bază a arborilor și volumul pe fir. Întreprinderea Edineț n-a primit nici un material primar sau calcul și nu recunoaște aceste Procese – verbale, de aceea a declanșat procedura de contestare a ambelor documente.

De menționat faptul că Agenţia „Moldsilva” a format o comisie, la acel moment, pentru a verifica modul şi corectitudinea efectuării acelui control, iar concluziile provoacă destule dubii referitor la profesionalismul specialiştilor de mediu implicaţi.

Astfel, s-a constatat că în procesul-verbal al Inspectoratului au fost asimilate atât cioatele provenite din tăierile ilicite de la acel moment, cât şi cioate din tăieri mai vechi şi pentru care pedepsele erau deja aplicate, ceea ce este o acțiune abuzivă și nelegitimă. De asemenea, pe primul epizod s-a constatat că volumul de 87,786 m3 și prejudiciul de 83960,9 lei, care au fost prezentate fără nici un calcul, au fost deduse prin intermediul unor procedee improvizate, fără acoperire normativă. În consecinţă pădurarul cantonului silvic respectiv a atacat unele prevederi ale acestui Proces-verbal în instanța de judecată.

Aceeaşi situaţie şi în cazul controlului ecologic în fondul forestier din cantonul nr. 7 al ocolului silvic Dondușeni din cadrul Întreprinderii Edineț. Estimările și evaluările incorecte induc în eroare organele de drept, ca rezultat al prezentării neobiective a stării reale. A fost admisă documentarea repetată a unor tăieri ilicite mai vechi, iar calitatea mărcilor de control aplicate pe cioate (fără vopsea) este atât de joasă, încât deja după două săptămâni, multe dintre acestea nu mai pot fi identificate. La revizia cioatelor n-a fost luată în considerație înălțimea acestora, proveniența din lăstari, din care cauză a fost admisă supraestimarea diametrului de bază a arborilor și a volumului pe fir. Întreprinderea Edineț n-a primit nici un material primar sau calcul și nu recunoaște aceste Procese-verbale, de aceea a declanșat procedura de contestare a ambelor documente.

Astfel, constatăm că rezultatele reviziei cioatelor, efectuate de către Inspectorat nu sunt concludente și relevante, contravin propriilor acte precedente, dat fiind faptul că toate parchetele au fost autorizate conform actelor de inspectare, iar propunerile de contabilizare a unor volume situate în limita marjei de eroare a metodelor de cubaj a lemnului pe picior (volume care n-au existat), a coajei lemnului de lucru etc., sunt nelegitime și nefondate și toate acestea denotă caracterul tendențios al controlului ecologic. De asemenea, actarea din nou a unor tăieri deja constatate, pentru care au fost aplicate sancțiuni, inclusiv cu răspundere financiară, contravine Instrucțiunilor privind controlul operativ în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Ordinul Agenției ,,Moldsilva” nr. 159 din 30.05.2016, dar și cadrului normativ.

În procesul controlului, s-a stabilit că cantonul nr. 7 al ocolului silvic Dondușeni este unul vulnerabil în privința tăierilor ilicite, iar în ultimii trei ani au fost efectuate o mulțime de controale operative și diverse revizii (Inspectorat, Agenție, Întreprindere). Astfel, în perioada 2018-2019, în cantonul respectiv, în rezultatul a 18 revizii au fost actate tăieri ilicite a 330 arbori, inclusiv 177 specia stejar, cu un volum brut de 171,7 m3 (în aceste volume se încadrează și tăierile ”ca și cum depistate” de către Inspectorat). Prejudiciul a fost încasat de la persoanele identificate, iar pentru tăierile la care n-a fost identificat contravenientul, achită pădurarul responsabil de pază. Astfel, pentru tăierile care n-au fost depistate la timp, pădurarul cantonului respectiv a achitat deja 119314 lei, urmând să mai achite 115446,5 lei (mai puțin de 50%).

Evaluarea producţiei lemnoase, recepţia tehnică a lucrărilor de exploatare a parchetelor sânt efectuate prin metode bazate pe cubarea lemnului aşezat în figuri geometrice de formă regulată şi tabele de cubaj pentru lemnul rotund, sânt procedee stabilite normativ și acestea nu pot fi efectuate prin intermediul unor improvizări proprii. Valoarea producţiei se stabileşte în baza Catalogului de preţuri, pe sortimente industriale, specii, dimensiuni, aprobate corespunzător.

Normele legislative stipulează că Inspectoratul pentru Protecția Mediului exercită controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic (Codul silvic, art. 20) şi acest control are drept sarcină asigurarea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei silvice şi cinegetice.

Autoritatea silvică centrală (Agenţia „Moldsilva”) elaborează regimul silvic, care reprezintă un sistem de norme tehnice, economice, juridice şi silvice privind amenajarea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor. De asemenea, conform Regulilor de eliberare a lemnului pe picior (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 740 din17.06.2003), soluționarea litigiilor în acest domeniu ține de competența exclusivă a Agenţiei „Moldsilva”.

Reviziile de fond (controlul tăierilor ilicite), sunt efectuate în conformitate cu Instrucțiunea privind controlul operativ în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Ordinul nr. 159 din 30.05.2016 al Agenţiei „Moldsilva”.

Controlul efectuat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului în cadrul Întreprinderii silvice Edineț a fost efectuat cu încălcări a actelor normative care reglementează aceste activități.

În concluzie vom menţiona că Agenţia „Moldsilva” reiterează disponibilitatea pentru organizarea a oricărui tip de controale pentru a stabili veridicitatea unor fapte comise sau verificarea unor bănuieli. Totuşi condiţiile de bază ar fi capacitatea comisiilor implicate şi a specialiştilor ce fac parte din ele de a raţionaliza corectitudinea datelor obţinute şi modul normativ de obţinere a acestor date şi efectuarea calculelor corecte.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.09.2022
   Total vizitatori - 3158159
 
Acces Rapid