Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Consiliul Director al Agenţiei „Moldsilva” a examinat activitatea entităţilor silvice şi conceptul modernizării pepinierilor zonale

Consiliul Director al Agenţiei „Moldsilva” a examinat activitatea entităţilor silvice şi conceptul modernizării pepinierilor zonale

11.05.2021   26797 
 

 

Dumitru Cojocaru directorul Agenției ”Moldsilva” a convocat ședința Consiliului Director pentru examinarea și totalizarea rezultatelor activității ramurii silvice, înregistrate pe parcursul anului 2020 și în trimestrul I, 2021, precum și planificarea activităților pentru perioada următoare.

Rezultatele monitoringului asupra execuției bugetului entităților silvice aferent exercițiului financiar 2020, și în trimestrul I, 2021 a demonstrat rezultate bune în cadrul ramurii silvice şi atitudine conştiincioasă în gestionarea unor proiecte importante în cadrul majorităţii entităţilor silvice. Totuşi, în agenda discuţiilor au fost nominalizate şi aspectele negative ce au provocat pierderi în exercițiul financiar al anului 2020, iar managerii întreprinderilor vizate au fost atenţionaţi pentru excluderea unor asemenea practici şi li s-a solicitat implementarea unor planuri de acțiuni pentru perioada imediat următoare, în vederea redresării situației economico-financiare a entităților din subordine. 

Totodată, reieșind din necesitatea asigurării dezvoltării durabile a sectorului forestier şi cinegetic din fondul forestier, asigurând protecţia şi paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii Republicii Moldova, administrației entităților silvice subordonate le-a fost reiterată necesitatea asigurării echilibrului de buget, prin consolidarea disciplinei economico - financiare, precum și reducerea în termeni proximi a datoriilor creditoare la plata remunerării muncii angajaților, la bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat.

În cadrul şedinţei s-au examinat minuţios şi rezultatele asigurării pazei, protecției şi regenerării pădurii, stabilind drept misiune prioritară sporirea calității lucrărilor de îngrijire și conducere, inclusiv în arboretele tinere, realizarea obiectivelor ce ţin de produsele secundare și a indicelui de recoltare la tăierile de îngrijire proiectate prin amenajamente silvice şi întreprinderea măsurilor pentru intensificarea activităților de pază și protecție a pădurilor, reducerii și neadmiterii contravențiilor silvice. În  acţiunilor prioritare  se mai regăsesc soluţii precum monitorizarea eficientă a stării de sănătate a pădurilor, în vederea neadmiterii și extinderii focarelor de boli și dăunători, eficientizarea măsurilor biotehnice planificate, măririi efectivelor de vânat în conformitate cu specificul și bonitatea fondurilor de vînătoare gestionate, precum și intensificarea managementului gospodăriei cinegetice, sporirea eficienței activităților auxiliar-industriale, valorificarea rațională și în volume corespunzătoare a produselor nelemnoase a pădurii, sporirea volumului și a eficienței industrializării lemnului.

La compartimentul dezvoltării gospodăriilor auxiliar-industriale şi campaniei de colectare a plantelor medicinale şi pomuşoarelor, directorii întreprinderilor silvice au vorbit despre necesitatea unui acord cu un agent economic pentru achiziţionarea acestor produse de la entităţile silvice şi comercializarea lor  ulterioară, conform cererii de piaţă, dar la preţuri nu mai mici ca anul trecut.

         

Un subiect important din agenda reuniunii, l-a constituit aprobarea Conceptului de dezvoltare a pepinierilor silvice, din considerentul insuficienței activității entităților silvice la compartimentul dezvoltarea pepinierilor silvice şi producerea materialului forestier de reproducere. Coraportorii au trecut în revistă starea actuală a pepinierilor silvice din entitățile silvice subordonate Agenției „Moldsilva”, necesitatea sporirii suprafeței productive a pepinierilor silvice, inclusiv diminuarea suprafețelor ocupate cu material forestier supracrescut și suprafețelor neproductive și majorarea suprafețelor încadrate în asolamente, inclusiv ocupate cu “ogor negru, ogor verde”, sporirii  capacităților de producție a pepinierilor silvice, diversificarea asortimentului speciilor produse, sporirea eficacității lucrărilor, fiind necesară înlăturarea mai multor neajunsuri și impedimente referitoare la activitatea pepinierelor silvice și producerea puieților forestieri, etc.

În cest sens, a fost propusă crearea/modernizarea următoarele pepiniere zonale: Soroca, Telenești, Chișinău și Iargara, care vor deveni centre de creștere industrială a materialului forestier de reproducere, iar pentru celelalte suprafețe cu statut de pepinieră să fie create culturi agricole multianuale, acordate cu titlu de arendă solicitanților, etc. În aceiași ordine de idei, administratorii entităților subordonate vor prezenta la ICAS și propunerile de dezvoltare a pepinierilor silvice din dotare, în termen până la 15 iunie, curent, pentru elaborarea Planului de acțiuni pentru producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere în Republica Moldova pentru perioada 2021- 2025.

În cadrul Consiliului Director s-a examinat și aspectul ce ține de gestiunea suprafețelor transmise cu drept de arendă persoanelor fizice și juridice în scopuri de recreere și cinegetice. Conducerea Agenției ”Moldsilva și-a reiterat poziția asupra necesitării conformării la modificările HG 187/2008, respectiv recomandărilor Curții de Conturi, în vederea majorării cuantumului plății de arendă în scop de recreere la 19092,37 per ha, în acest sens fiind dispusă implicarea eficientă  a conducerii entităților silvice în procesul de actualizare a plății de arendă.

 

 

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4480329
 
Acces Rapid