Home    Contact    Subdivisions    Întreprinderile silvice          
print
Home / Legislation / Legislative and normative acts

Acte legislative si normative

 

A. Acte legislative

Nr.
d/o

Denumirea actelor legislative

1

Codul apelor

2

Codul contravenţional

3

Codul funciar

4

Codul penal

5

Codul silvic

6

Legea cu privire la arenda în agricultură

7

Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova

8

Legea cu privire la Guvern

9

Legea cu privire la resursele naturale

10

Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

11

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat

12

Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura

13

Legea privind protecţia mediului înconjurător

14

Legea culturilor nucifere

15

Legea privind transparenţa în procesul decizional

16

Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate

17

Legea regnului animal

18

Legea regnului vegetal

19

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova

20

Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice

B. Acte normative

Nr.
d/o

Denumirea actelor normative

1

Hotărîre cu privirela Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi  efectivului-limită ale aparatului central al acesteia,  Nr. 150 din 02-03-2010 

2

Hotărîre cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi a altor plantaţii silvice, nr. 106 din 27.02.1996

3

Hotărîre cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea vegetaţiei forestiere, nr. 595 din 29.10.1996

4

Hotărîre cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier, nr. 1007 din 30.10.1997

5

Hotărîre cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, nr. 1008 din 30.10.1997

6

Hotărîre privind aprobarea Programului Naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării, nr. 367 din 13 aprilie 2000

7

Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, nr. 414 din 2 mai 2000

8

Hotărîre pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei, nr. 782 din 03.08.2000

9

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile naturale, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi Regulamentului-cadru cu privire la monumentele de arhitectură peisageră, nr. 784 din 03.08.200

10

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţifice, nr. 785 din 03.08.2000

11

Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite, nr. 1009 din 05.10.2000

12

Hotărîre cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fişiilor riverane de protecţiea apelor rîurilor şi bazinelor de apă, nr. 32 din 16.01.2001

13

4Hotărîre despre executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29 octombrie 1996 şi unele măsuri suplimentare pentru optimizarea gestionării gospodăriei silvice şi protecţia vegetaţiei forestiere, nr. 107 din 07.02.2001

14

Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, nr. 514 din 23.04.2002

15

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată, nr. 803 din 19.06.2002

16

Hotărîre despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, nr. 636 din 26.05.2003

17

Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, nr. 737 din 17.06.2003

18

Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului silvic, nr. 738 din 17.06.2003

19

Hotărîre cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, nr. 739 din 17.06.2003

20

Hotărîre pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice, nr. 740 din 17.06.2003

21

Hotărîre despre aprobarea Modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 850 din 15 august 2001, nr. 1486 din 11.12.2003

22

Hotărîre despre instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, nr. 1574 din 26.12.2003

23

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, nr. 27 din 19.01.2004

24

Hotărîre cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2006-2010, nr. 1337 din 16.12.2005

25

Hotărîre cu privire la unele măsuri de sporire a producţiei de culturi nucifere, nr. 8 din 03.01.2006

26

Hotărîre privind activitatea Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" în anul 2005 şi în primul trimestru al anului 2006, nr. 1254 din 30.10.2006

27

Hotărîre cu privire la aprobarea volumului de tăieri silvice suplimentare, nr. 1360 din 28.11.2006

28

Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, nr. 273 din 13.03.2007

29

Hotărîre cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor, nr. 618 din 04.06.2007

30

Hotărîre cu privire la activitatea Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva” în anul 2006 şi în nouă luni ale anului 2007, nr. 1381 din 10.12.2007

31

Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, nr. 1159 din 24.10.2007

32

Hotărîrepentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, nr. 1451 din 24.12.2007

33

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, nr. 187 din 20.02.2008

34

Hotărîre pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice, nr. 284 din 13.04.2009

35  Hotarire_cu_privire_la_aprobarea_Programului_naitonal_de_extindere_si_reabilitare_a_padurilor_pentru_perioada_2023-2032_si_Planului_de_actiuni_pentru_implementarea_acestuia_pe_perioada_2023-2027.pdf
 

   

   

Address:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Phone:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Updated: 23.05.2024
   Total visits - 4478690
 
Quick Access