Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Despre Agentie / Activitatea

Activitatea

 

În conformitate cu Legea Nr. 168 din  31.07.2015 pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII  din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Agenţia „Moldsilva" este autoritatea administrativă în subordinea organului central de mediu al administrației publice, abilitată să asigure implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii și cinegeticii, în scopul dezvoltării durabile a sectorului forestier şi cinegetic din fondul forestiei asigurînd protecţia şi paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii Republicii Moldova. Obiectul de activitate al agenţiei este gestionarea pe principii ecologice și în baza amenajamentelor silvice a fondului forestier şi cinegetic. Funcțiile de bază sunt reflectate în Hotărîrea Nr. 150 din din  02.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva", structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia. Direcţiile fundamentale de dezvoltare a sectorului forestier naţional la etapa contemporană au fost stabilite prin Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, adoptată de Parlament (Decizia Parlamentului nr. 350-XV din 12 iulie 2001), fiind apoi desfășurate în Hotărârea Guvernului nr. 739 din 17.06.2003 „Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional”, Hotărârea Guvernului nr. 737 din 17.06.2003 „Cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020”, precum și Hotărârile Guvernului nr. 636 din 26.05.2003 şi nr. 841 din 26.06.2004 „Cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor”.

Obiectivele prioritare stabilite prin documentele respective sunt:

1.     consolidarea potenţialului vital al pădurilor naturale existente;

2.     conservarea diversităţii biologice forestiere;

3.     extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră;

4.     sporirea eficienţei activităţilor de pază şi protecţie a fondului forestier;

5.  constituirea Sistemului informaţional forestier ca parte componentă a Sistemului informaţional naţional.

Problemele gestionării durabile a pădurilor Republicii Moldova pot fi soluţionate cu succes doar în cazul promovării unei politici forestiere adecvate noilor cerinţe. În politica forestieră este necesar de a pune accentul pe conservarea diversităţii biologice la toate nivelurile, pe instruirea cadrelor în domeniul silviculturii, armonizarea cadrului legislativ, cooperarea internaţională. Conform politicii naţionale forestiere, funcţia primordială a pădurilor este cea de protecţie a  mediului şi de asigurare a echilibrului ecologic. De abordarea problematicii sectorului forestier depinde în mare măsură realizarea/îndeplinirea scopului major de sporire a aportului sectorului la ameliorarea social-economică şi ecologică a situaţiei din ţară.

Priorităţile şi opţiunile recomandate pentru ameliorarea politicilor şi strategiilor naţionale care au referinţă la sectorul forestier sunt următoarele:

Politici şi strategii naţionale:

•       ajustarea politicii forestiere naţionale la recomandările forurilor internaţionale de specialitate;

•       actualizarea şi modernizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului forestier naţional şi a cadrului normativ de implementare;

•       promovarea privatizării în sectorul forestier, în special a activităţilor conexe şi necaracteristice;

•       extinderea suprafeţelor cu păduri din contul terenurilor publice şi private, inclusiv prin aplicarea mai largă a practicilor agro-silvice şi silvo-pastorale (plantarea perdelelor/aliniamentelor forestiere de protecţie din arbori fructiferi, ameliorarea pajiştilor prin plantarea grupurilor de arbori, împădurirea zonelor de protecţie a bazinelor acvatice etc.);

•       asigurarea respectării regimului silvic în pădurile şi vegetaţia forestieră deţinute de autorităţile publice locale (sectorul comunal) şi privaţi;

Cadrul legislativ şi normativ:

•       elaborarea noii redacţii a Codului silvic (inclusiv elucidarea unor capitole noi ca: taxele forestiere, sectorul comunal şi privat în domeniul forestier etc.);

•       revizuirea şi elaborarea unor componente importante ale bazei normative silvice, ca părţi integrante ale regimului silvic, care se vor axa pe următoarele domenii:

-       menţinerea şi conservarea staţiunilor forestiere;

-       conservarea resurselor genetice forestiere;

-       reconstrucţia ecologică a pădurilor;

-       certificarea pădurilor, produselor acestora şi sistemelor de management;

•       perfecţionarea în continuare a legislaţiei în vigoare în direcţia creării unui mecanism real de întreţinere a diverselor forme de proprietate asupra pădurilor şi terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră, inclusiv şi a proprietăţii private, favorizării mai accentuate a activităţilor de extindere a pădurilor şi a terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră, inclusiv cu participarea publicului larg şi în contextul asigurării descentralizării funcţiilor autorităţilor publice, în vederea ameliorării continui a nivelului de gestionare a patrimoniului forestier.

Cadrul instituţional:

•       constituirea personalului responsabil de organizarea gestionării/gospodăririi pădurilor şi vegetaţiei forestiere deţinute de primării şi privaţi, precum şi acordarea suportului logistic primar;

•       crearea unor condiţii reale pentru consolidarea sectorului forestier comunal şi constituirea unui sector forestier privat viabil;

Conservarea şi dezvoltarea pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie:

•       elaborarea unui sistem naţional de amenajament silvic, ţinând cont de condiţiile concrete ale Republicii Moldova;

•       extinderea amenajamentului silvic pe întreg teritoriul fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere indiferent de deţinători, aplicarea unui regim silvic unic de gospodărire, asigurându-se evidenţa tuturor resurselor silvice, realizarea maximă a funcţiilor atribuite, valorificarea produselor suplimentare şi antrenarea lor în circuitul economic;

•       sporirea suprafeţei pădurilor incluse în cadrul fondului ariilor naturale protejate de stat cu diminuarea recoltării masei lemnoase;

•       promovarea principiilor de conservare a biodiversităţii în procesul tuturor activităţilor ce ţin de îngrijirea şi gospodărirea pădurilor;

•       elaborarea unui concept şi program naţional de reconstrucţie ecologică a arboretelor necorespunzătoare condiţiilor staţionale;

•       consolidarea managementului pădurilor comunale pentru o ameliorare a stării, pazei, protecţiei, regenerării şi folosirii acestora, ca şi pentru asigurarea intensificării polifuncţionalităţii specifice;

•       elaborarea programelor locale privind folosirea, conservarea şi dezvoltarea resurselor naturale (păduri, alte tipuri de vegetaţie forestieră, pajişti), constituirea reţelelor ecologice la nivel comunal, reieşind din particularităţile geografice, pedo-ecologice, reliefului etc., inclusiv în contextul prevenirii/diminuării hazardelor naturii;

•       efectuarea unor studii pentru aprecierea consumului real de produse lemnoase, inclusiv provenit din tăieri ilicite.

Instrumente economice:

•       perceperea unor taxe speciale pentru activităţile care conduc la fragmentarea fondului forestier (construcţia drumurilor, trasarea liniilor electrice, gazoductelor care întretaie masivele forestiere etc.);

•       evaluarea economică a valorilor pădurii şi implementarea treptată a unor plăţi speciale pentru beneficiarii acestora (deţinătorii de terenuri agricole, instituţiile curative etc.), precum şi cu instituirea unei infrastructuri economice şi a unei pieţe de produse ale pădurilor;

•       stabilirea principiilor şi modului de finanţare a activităţilor silvice, a contribuţiei statului la activităţile silvice primordiale (amenajarea, cercetarea, regenerare şi extinderea, paza şi protecţia pădurilor).

Cercetări şi inovaţii:

•       estimarea variabilităţii genetice a principalelor specii forestiere în vederea asigurării bazelor seminologice şi a conservării resurselor genetice forestiere;

•       descrierea ecosistemelor forestiere naturale în scopul executării adecvate a lucrărilor silvice şi stabilirii gradul de vulnerabilitate a acestora;

•       proiectarea unor tehnici adecvate în cadrul reconstrucţiei ecologice a pădurilor destructurate genetic şi cenotic;

•       fundamentarea tehnologiilor ecologice de împădurire a terenurilor fugitive şi erodate pluvial, restabilirii diversităţii prin împăduriri;

•       studii speciale în vederea combaterii bolilor şi dăunătorilor forestieri prin metode biologice şi integrate;

•       elaborarea metodologiilor/tehnologiilor privind asigurarea adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la schimbările climatice.

Participarea publicului la luarea de decizii şi asigurarea accesului la informaţie:

•       implementarea şi asigurarea funcţionalităţii principiilor de management participatoriu al resurselor forestiere publice;

•       ajustarea adecvată a managementului participatoriu la noile realităţi social-economice, bazându-se pe normele democratice acceptate de comunitatea mondială şi subordonarea acestuia în exclusivitate intereselor naţionale durabile, valorificând tradiţiile naţionale, pentru o soluţionare mai accentuată a obiectivelor ecologice şi socio-economice de importanţă majoră, ca iradierea sărăciei, sporirea bunăstării şi sănătăţii populaţiei ţării etc.;    

•       elaborarea şi implementarea unui mecanism de cooperare între gestionarii terenurilor agricole, autorităţile silvice şi de mediu şi comunităţile locale;

•       sporirea volumului de informaţie privind starea fondului forestier necesară pentru planificarea activităţilor;

•       dezvoltarea sistemului naţional de informare a publicului privind starea pădurilor, a deciziile luate şi participarea publicului în procesul de elaborare/implementare a acestora;

•       modernizarea resurselor informaţionale existente şi elaborarea unui sistem informaţional modern cu utilizarea tehnologiilor avansate (perfecţionarea sistemului de evidenţă/informaţii, implementarea GIS etc.);

•       elaborarea Sistemului general informaţional pentru sectorul forestier din Republica Moldova;

•       dotarea primară a Agenţiei «Moldsilva» şi structurilor sale teritoriale cu mijloace moderne informaţionale;

•       constituirea reţelei unice informaţionale sectoriale.

Instruirea profesională şi educarea eco-forestieră a populaţiei:

•       modernizarea instituţiilor de învăţământ forestier, inclusiv dotarea corespunzătoare cu echipamente şi utilaje moderne;

•       modernizarea procesului de pregătire profesională a specialiştilor şi reciclarea actualelor cadre în corespundere cu noile condiţii economice şi reieşind din sarcinile actuale ale sectorului forestier naţional (consolidarea instituţiilor de învăţământ cu profil forestier, consolidarea Centrului Naţional pentru reciclarea cadrelor în silvicultură etc.);

•       elaborarea şi realizarea programelor de instruire pentru deţinătorii (în primul rând a personalului implicat în procesul de gospodărire, pază şi protecţie) de păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră comunale şi private;

•       constituirea/perfecţionarea şi implementarea sistemului de instruire continuă a cadrelor de toate nivelurile;

informarea publicului privind rolul silviculturii şi silvicultorului în societate, ca şi starea de lucruri în domeniul forestier, elaborarea şi implementarea unor programe de propagandă, de materiale propagandistice, în vederea sporirii conştiinţei eco-forestiere a populaţiei, creării unei imagini favorabile şi creşterii prestigiului  profesional.

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.06.2024
   Total vizitatori - 4551702
 
Acces Rapid