Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Fondul forestier național / Structura Fondului Cinegetic

Structura Fondului National Cinegetic

 

Structura teritorial-administrativă
În conformitate cu Legea nr. 298/2018 vînătorii și fondului cinegetic, care a intrat în vigoare în data de 1 martie 2021, întreaga suprafață a Republicii Moldova, inclusiv și localitățile, cu excepția municipiilor Chișinău, Bălți, Tiraspol și Tighina, urmează a fi divizată pe unități administrativ-teritoriale – fonduri cinegetice. Criteriile de delimitare sunt stabilite prin Regulamentul privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic (Anexa nr. 1 la HG 254/2021).

Cadrul legislativ, normativ și reglementator
Actele legislative cu privire la fondul cinegetic național :
A. De importanţă naţională:
Codul nr. 887/1996 silvic;
Legea nr. 439/1995 regnului animal;
- Legea nr. 298/2018 vînătorii și fondului cinegetic;
- Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă;
Codul nr. 2018/2008 contravenţional al Republicii Moldova;
Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;
Legea nr. 325/2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova.
B. De importanţă internaţională:
- Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;
- Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, 2 februarie 1971;
- Convenţia privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, 5 iunie 1994;
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, 23 iunie 1979;
Cadrul normativ și reglementator :
- Norme tehnice pentru amenajarea cinegetică a terenurilor de vânătoare din fondul forestier;
- Ordine şi dispoziţii privind gospodărirea fondului cinegetic.
- Hotărârea Guvernului nr. 254 din 13.10.2021, care conține următoarele documente:
- Regulamentul privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic, (Anexa nr. 1 la HG 254/2021);
- Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului forestier și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic și modul de reparare a prejudiciului (Anexa nr. 2 la HG 254/2021);
- Regulamentul privind vânarea exemplarelor din specii de faună de interes cinegetic și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii (Anexa nr. 3 la HG 254/2021).
Regulamentul privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic  stabilește criteriile de delimitare a Fondului cinegetic național, consecutivitatea acțiunilor și modul de constituire a unui fond cinegetic, care reprezintă unitatea elementară pentru care se preconizează gospodărirea cinegetică.
Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului forestier și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic și modul de reparare a prejudiciului reglementează normele de protecție a culturilor agricole, silvice și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic, măsurile de prevenire a pagubelor, obligațiile și responsabilitățile gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor/deținătorilor de terenuri de culturi agricole, silvice și de animale domestice, precum și modalitatea de evaluare, constatare a pagubelor, și modul de acordare a despăgubirilor și reparare a prejudiciului cauzat.
Regulamentul privind vânarea exemplarelor din specii de faună de interes cinegetic și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii reprezintă totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor care stabilesc și asigură ordinea, modul și mijloacele folosite pentru buna organizare și desfășurare a vânătorii la exemplarele din specii de faună de interes cinegetic în fondurile cinegetice din Republica Moldova, precum și obligațiile și drepturile participanților și modul de folosință a producției de vânat, inclusiv a vânatului ilicit.

Gestionarea, paza şi protecţia terenurilor de vânătoare. În fondul forestier administrat de Agenţia „Moldsilva” paza și protecția  faunei cinegetice și a habitatului acesteia se realizează de către personalul angajat în entitățile silvice. În prezent, terenurile de vânătoare din fondul forestier administrat de Agenţia „Moldsilva” sunt gestionate de către 24 entități silvice subordonate agenţiei, dintre care:
- 4 întreprinderi silvo-cinegetice.
- 16 întreprinderi pentru silvicultură.
- 3 rezervaţii naturale.
- 1 instituție publică.
Actualmente, structura teritorial-administrativă a fondulurilor de vânătoae gestionate de subdiviziunile teritoriale ale agenției, suferă modificări conformându-se la Legea 298/2018, care stabilește cadrul normativ de bază privind protecția, conservarea şi folosirea rațională a faunei de interes cinegetic, precum şi drepturile persoanelor şi societăților privind practicarea vînătorii. Conform acestei legi, fondul cinegetic național va fi divizat pe unități administrativ-teritoriale – fonduri cinegetice.

Terminologie cinegetică
Conform actelor legislative, normative și cu caracter reglementator, distingem următoarele noțiuni și definiții:
      administrator – autoritatea administrativă centrală abilitată cu protecția mediului înconjurător și care asigură administrarea faunei de interes cinegetic ;
atribuire în gestiune – acțiune prin care Administratorul acordă dreptul de gestiune a faunei de interes cinegetic și a habitatului acesteia din cadrul unui fond cinegetic, cu stabilirea obligațiilor aferente, în condițiile prezentei legi;
braconaj – acțiune ilegală desfășurată în vederea obținerii acelorași efecte ca şi prin vînătoare, dar fără a fi respectate condițiile legale pentru desfășurarea acesteia;
braconier - persoana care î-şi desfăşoară acţiunea de a dobândi vânat în condiţii ilegale;
capcană - dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic,
construcţii (instalaţii) cinegetice şi de transport - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor (cabane, observatoare, depozite, hrănitoare, adăpătoare, drumuri, poteci ş. a.) utilizate pentru o mai bună gestionare a fondurilor de vânătoare.
cotă de recoltare – numărul exemplarelor, în funcție de vîrstă şi sex, din fiecare specie de faună de interes cinegetic, aprobat de către Administrator pentru recoltare din cadrul unui fond cinegetic pentru anul în curs;
drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice proprietare ale terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vânătoare de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă sunt licenţiate;
efectiv de vânat - numărul de indivizi dintr-o populaţie de animale sau păsări, care prezintă interes cinegetic;
efectiv existent de vânat - cantitatea numerică a efectivului de vânat dintr-un fond de vânătoare existent la momentul evaluării;
efectiv potenţial de vânat - cantitatea numerică maximă a efectivului de vânat pentru care terenurile dintr-un fond de vânătoare î-i poate asigura condiţii de existenţă;
efectiv optim de vânat - cantitatea numerică a efectivului de vânat dintr-un fond de vânătoare care, în condiţiile de mediu existente, este considerată optimală din punct de vedere economico-social;
faună de interes cinegetic – totalitatea exemplarelor speciilor de faună sălbatică autohtonă sau migratoare, stabilite în funcție de efectivul populației și potențialul reproductiv al acestora, precum și de tradițiile naționale de vînătoare și de consum;
gestionar – persoană juridică, înregistrată în Republica Moldova, care are atribuită în gestiune fauna de interes cinegetic și habitatul acesteia din cadrul unui fond cinegetic;
gestionar consacrat – persoană juridică, înregistrată în Republica Moldova, care are drept de preemțiune la atribuirea în gestiune a faunei de interes cinegetic și a habitatului acesteia din cadrul unui fond cinegetic dacă: anterior organizării și atribuirii în gestiune a activat în calitate de gestionar pe mai mult de 50% din suprafața fondului respectiv; contractul de gestiune a fondului cinegetic nu a încetat din culpa acestuia; persoana îşi manifestă intenția de a gestiona în continuare fauna de interes cinegetic din cadrul fondului respectiv;
gestiune – activitate de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic și habitatului acesteia din cadrul fondului cinegetic, realizată de gestionar în baza contractelor de gestiune a fondurilor cinegetice, cu asumarea riscurilor și a răspunderii;
habitat, biotop - loc natural de trai al organismelor şi al populaţiilor de floră, faună, ciuperci şi microorganisme;
jujeu - piesă de formă cilindrică, confecţionată prin strunjire din lemn de esenţă tare, care trebuie purtată de câinii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice;
populaţie de vânat - totalitatea indivizilor de animale sau păsări răspândiţi pe un anumit teritoriu.
populaţie optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic care coabitează într-un fond de vânătoare într-o anumită structură de specii şi într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversităţii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;
răpitor (răpitoare) - animal sau pasăre din fauna sălbatică, care prinde şi consumă hrană de origine animală, de obicei vie; - numele a două ordine de păsări de pradă;
reglementarea efectivului animalelor de vînat – capturarea în stare vie, imobilizarea, strămutarea, sacrificarea, vînătoarea sportivă și de amatori, vînătoarea de selecție a animalelor sălbatice în cazul depășirii numărului optimal al acestora și în cazul epizootiilor;
remiză - zonă dintr-un fond de vânătoare în stare naturală sau constituită artificial, care asigură concomitent pentru vânat condiţii de adăpost şi linişte;
suprafața productivă a fondului cinegeticconstituie partea fondului cinegetic pe care viețuiesc permanent specii de faună de interes cinegetic pe terenurile care dispun de condiții de existență a acestora și unde este posibilă desfășurarea atât a acțiunilor de vânătoare, cât și alte activități cinegetice;
suprafața neproductivă a fondului cinegeticpartea fondului cinegetic pe care desfășurarea activităților cinegetice este imposibilă și pe care acțiunile de vânătoare sunt interzise: în localități, inclusiv întovărășiri pomicole, vile, suprafețe de terenuri ocupate cu construcții și instalații inginerești, grădini zoologice, păduri-parc, zone delimitate în scop de recreere, drumuri înregistrate în Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară;
tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;
vînat – exemplar/exemplare din specii de faună de interes cinegetic, obținut/obținute prin vînătoare sau prin braconaj;
vînătoare – căutare, pîndire, stîrnire, gonire, împușcare, capturare  sau orice altă acțiune care are ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic aflate în stare de libertate;
vînător – persoană fizică, membru al unei societăți de vînători, care participă la asigurarea protecției și a menținerii faunei de interes cinegetic, precum și la recoltarea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, în condiţiile legii;
zonă de liniște – suprafață din cuprinsul unui fond cinegetic, delimitată și marcată pe teren, destinată asigurării condiţiilor optime de viață a speciilor de faună de interes cinegetic.
zonă de concentrare sezonieră - suprafaţă (teritoriu) stabilită într-un fond de vânătoare, pe care, în anumite perioade a anului, se concentrează vânatul;
zonă de reproducere - suprafaţă (teritoriu) stabilită într-un fond de vânătoare, în care se retrag femelele dintr-o populaţie de vânat, pentru a se reproduce.

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 01.12.2023
   Total vizitatori - 4138888
 
Acces Rapid