Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Întreprinderea de Stat „ Întreprinderea Silvio-cinegetică „Manta-V"

 

VI. Organele de conducere ale întreprinderii

Fondatorul:

 Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul Consiliului de administraţie şi Administratorului întreprinderii (organul executiv).

Fondatorul încheie cu Administratorul întreprinderii un contract pentru transmiterea proprietăţii de stat în gestiune operativă şi a împuternicirilor de desfăşurare a activităţii de întreprinzător.

Fondatorul are următoarele atribuţii principale:

1) aprobă Statutul Întreprinderii, modificările şi completările acestuia;

2) stabileşte indicatorii economici ai Întreprinderii;

3) promovează o politică tehnică unică în cadrul ramurii;

4) desemnează membrii Consiliului de administraţie şi îi revocă;

5) stabileşte mărimea indemnizaţiilor lunare pentru membrii Consiliului de administraţie;

6) asigură Întreprinderea cu documente legislative şi metodico-normative, consultaţii necesare;

7) acordă asistenţă Întreprinderii, conform legislaţiei in vigoare, în pregătirea profesională şi reprofilarea cadrelor;

8) transmite bunurile materiale şi acceptă atribuţiile sale privind desfăşurarea de întreprinzător administratorului întreprinderii în baza contractului încheiat;

9) contractul de transmitere a patrimoniului statului în gestiune operativă şi a împuternicirilor privind activitatea de antreprenoriat a întreprinderii, Fondatorul îl încheie cu administratorul Întreprinderii;

10) desemnează Administratorul Întreprinderii şi îl eliberează din funcţie, la propunerea Consiliului de administraţie;

11) asigură supravegherea activităţii economico-financiare a Întreprinderii, fără a interveni nemijlocit în activitatea acesteia;

12) stabileşte mărimea creditelor contractate şi acordate de întreprindere.

La solicitarea întreprinderii, Fondatorul examinează materialele şi eliberează autorizaţii privind:

1) darea în arendă, locaţiune, comodat sau depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii;

2) comercializarea sau conservarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic;

3) casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;

4) depunerea bunurilor întreprinderii în capitalul social al structurilor nestatale;

5) intrarea în componenţa asociaţiilor, concernelor şi altor uniuni;

6) investirea patrimoniului de stat în alte state.

Fondatorul adoptă decizii privind modificarea capitalului social al Întreprinderii, operarea modificărilor şi completărilor în Statut, reorganizarea sau lichidarea Întreprinderii.

Verifică respectarea standardelor (cerinţele minime) privind angajarea în funcţie şi eliberarea din funcţie de către administratorul Întreprinderii a specialiştilor precum urmează:

a) ingineri silvici-şefi;

b) contabili-şefi.

                Deleghează în deplasări de serviciu peste hotarele ţării conducerea Întreprinderii.

                Stabileşte sarcinile atribuite şi responsabilităţile administratorului Întreprinderii.

                Fondatorul poate avea şi alte drepturi şi obligaţii, care nu contravin legislaţiei în vigoare.

Consiliul de administraţie

Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a Întreprinderii, reprezintă interesele statului şi îşi exercită activitatea în temeiul Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, prezentului Statut şi Regulamentului Consiliului de administraţie al Întreprinderii, aprobat de Fondator.

Consiliul de administraţie se desemnează de către Fondator, pe un termen de 3 ani, ţinându-se cont de propunerile Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei colectivului de muncă.

Componenţa numerică a Consiliului de administraţie se stabileşte de Fondator, în număr impar nu mai mic de 3 persoane.

În componenţa Consiliului de administraţie intră, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, reprezentanţi ai Fondatorului şi ai colectivului de muncă. în componenţa Consiliului de administraţie pot intra, de asemenea, reprezentanţi ai altor ministere şi autorităţi administrative centrale, specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii, specialişti în economie şi în drept.

Preşedintele Consiliului de administraţie este desemnat de Fondator. Membrii Consiliului de administraţie, propuşi din partea colectivului de muncă, sînt aleşi la adunarea generală (conferinţa) a colectivului de muncă. Administratorul întreprinderii nu poate fi desemnat în calitate de membru al Consiliului de administraţie.

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

1) aprobă direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale Întreprinderii;

2) ia măsuri privind asigurarea integrităţii folosirii eficiente a bunurilor Întreprinderii;

3) soluţionează, de comun acord cu Fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea Întreprinderii în asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea din ele;

4) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale;

5) prezintă Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiara a Întreprinderii, precum şi raportul auditorului;

6) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor, în mărimea stabilită de Fondator;

7) prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea Statutului Întreprinderii, reorganizarea sau lichidarea ei;

8) selectează şi propune Fondatorului candidatura Administratorului Întreprinderii şi, după caz, eliberarea lui din funcţie;

9) aprobă, la propunerea Administratorului, repartizarea profitului net anual al Întreprinderii;

10) aprobă dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele activităţii economico-financiare ale Întreprinderii;

11)  examinează materialele ce ţin de darea în arendă, locaţiune, comodat, depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comerceializarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic, casarea mijloacelor fixe, transmiterea mijloacelor fixe şi altor active, prezentate de Administrator spre coordonare;

12) ia decizii referitoare la efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale;

13) examiniază şi informiază Fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social;

14) ia decizii referitoare la asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor Întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al acesteia;

 În Statutul Întreprinderii şi în Regulamentul  Consiliul de administraţie poat fi prevăzute  şi alte atribuţii ale Consiliului de administraţie, care nu contravin legislaţiei în vigoare.

Consiliul de administraţie nu are dreptul să intervină în activitatea Administratorului, desfăşurată întru exercitarea funcţiilor, stipulate în contractul încheiat cu Fondatorul Întreprinderii.

Conform legislaţiei, membrii Consiliului de administraţie răspund solidar faţă de întreprindere pentru prejudiciile cauzate de îndeplinirea, cu abateri de la legislaţie, a hotărârilor adoptate de ei, a Statutului Întreprinderii şi a Regulamentului Consiliului de administraţie. Membrul Consiliului de administraţie care a votat împotriva unor astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere şi membrul Consiliului de administraţie care nu a participat la şedinţa respectivă.

Membrul Consiliului de administraţie poate fi scutit de reparaţia prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor întreprinderii, indicaţiilor în scris ale autorităţii pe care o reprezintă sau în limitele unui risc normal de producţie sau gestiune.

Membrii Consiliului de administraţie participă la activitatea acestuia prin cumul cu funcţia lor de bază.

VII. Organul executiv al Întreprinderii

Administratorul:

Administratorul conduce activitatea Întreprinderii şi îşi exercită funcţiile ce-i revin în

conformitate cu legislaţia, prezentul Statut şi contractul (acordul) încheiat cu Fondatorul.

Administratorul are următoarele atribuţii:

1) conduce activitatea Întreprinderii şi asigură funcţionarea ei eficientă;

2) acţionează fără procură în numele Întreprinderii;

3) reprezintă interesele Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie, acordând atare împuterniciri în unele probleme şi altor lucrători ai întreprinderii ori altor persoane ce dispun de calificarea respectivă;

4) asigură executarea deciziilor Fondatorului şi Consiliului de administraţie;

5)  asigură, la decizia consiliului de administraţie, efectuarea auditului situaţilor financiare şi încheie contractul cu societatea de audit/auditorul întreprinzător individual;

6) prezintă trimestrial Fondatorului şi Consiliului de administraţie darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiara a Întreprinderii şi raportul auditorului;

7) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci;

8) prezintă Fondatorului propuneri coordonate cu Consiliul de administraţie privind schimbarea componenţei, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestiunea întreprinderii;

9) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligaţiilor stabilite în contract;

10) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situaţiilor financiare, rapoartelor fiscale a dărilor de seamă statistice şi de alte tipuri în organele respective de stat;

11) asigură transferarea în termen a plăţilor şi defalcărilor în bugetul public naţional;

12) angajează şi concediază personalul întreprinderii;

13) pentru angajaţii menţionaţi în punctul 32 va efectua angajarea şi concedierea acestora cu aprobarea Consiliul de administraţie;

14) asigură stimularea muncii angajaţilor, sancţionarea sau tragerea lor la răspundere;

15) asigură achitarea salariilor, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;  

16) semnează documentele financiare şi este distribuitorul de finanţe care se află în posesia Întreprinderii;

17) îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii întreprinderii, conform legislaţiei.

18) coordoniază cu consiliul de administraţie deciziile referitoare la asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor Întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al acesteia;

19) asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor Întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al acesteia.

 Contacte:

Nr.

Numele, prenumele

Funcţia

Nr.tel fix

Nr.tel.mobil

1.

Niţă Constantin 

Director

0299 3 56 64

060201844

2.

Heghea Elena 

Contabil şef

0299 9 35 24

060201845

3.

Dobrea Vadim

Inginer silvic şef

0299 3 56 68

060201828

4.

Şalari Olga

Inginer resurse de lemn materie primă

0299 3 56 68

060201829

5.

Cravcenco Iuri

Inginer paza şi protecţia pădurii

0299 3 56 68

060201840

6.

Şostac Alexandru

Specialist în studiul vinatului

0299 3 56 68

060201817

7.

Arteni Natalia

Economist

0299 9 35 24

060201823

8.

Oprea Lidia

Contabil

0299 9 35 24

060201841

9.

Ciobanu Valentina

Contabil

0299 9 35 24

069607542

10.

Colţeniuc Cristina

Juristconsult

0299 3 56 68

079823830

11.

Tataru Ştefan

Specialist securitatea şi sănătatea în muncă

0299 3 56 68

060201830

12.

Buzdugan Tatiana

Secretară dactilografă

0299 3 56 64

060201832

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4478724
 
Acces Rapid